Free Worldwide Shipping
Máte otázky? Zavolajte nám!
+421 696 850 750

Obchodné podmienky

Poskytujeme Vám služby, na ktoré sa vzťahujú upozornenia, termíny a podmienky stanovené v tejto zmluve. Okrem toho sa zaväzujete dodržiavať pravidlá, zásady, termíny a podmienky vzťahujúce sa k týmto službám pred ich použitím. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto stránky a tieto podmienky.

Pred pokračovaním, si prosím prečítajte túto dohodu, pretože prístupom, prehliadaním, nákupom alebo iným používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas so všetkými podmienkami v tejto dohode.

Základné ustanovenia

1. Nesmiete nahrávať, distribuovať alebo inak publikovať prostredníctvom týchto stránok akýkoľvek obsah, informácie, alebo iný materiál, ktorý:

(a) obsahuje nejaké chyby, vírusy, červy, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo vlastnosti;
(b) je urážlivý, obscénny, neslušný, pornografický, diskriminačný, čo by to mohlo viesť k akejkoľvek občianskej alebo trestnej zodpovednosti podľa zákonov USA, EÚ alebo zákonov akejkoľvek inej krajiny, ktoré sa môžu na to vzťahovať;
(c) porušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, servisné známky, obchodné tajomstvá alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek osoby.

2. popoki.biz vám môže prostredníctvom hesla identifikovať účet a umožní vám používať určité časti tejto stránky prípadne pristupovať k svojim údajom. Zakaždým, keď použijete heslo alebo identifikáciu, ste považovaný za oprávnený na prístup a používanie stránky spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami tejto dohody.  popoki.biz nemá žiadnu povinnosť vyšetriť zdroj takéhoto prístupu alebo používania stránky.

3. Prijatím týchto podmienok používania stránok potvrdzujete, že ste vo veku 18 rokov alebo starší. Ak ste mladší ako 18 rokov, používajte prosím túto stránku len pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu. V súlade s podmienkami tejto zmluvy vám týmto udeľujeme obmedzenú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a neexkluzívnu licenciu na prístup a používanie stránky tým, že ho zobrazíte vo svojom internetovom prehliadači iba za účelom nakupovania a nie za akékoľvek komerčné použitie alebo používanie v mene akejkoľvek tretej strany, s výnimkou prípadov,  popoki.biz vopred. Akékoľvek porušenie tejto dohody má za následok okamžité zrušenie licencie poskytnutej v tomto odseku bez toho, aby sme Vás upozornili.

4. Pokiaľ to naša spoločnosť výslovne nepovolí, všetky materiály vrátane obrázkov, textu, ilustrácií, návrhov, ikon, fotografií, programov, hudobných klipov alebo stiahnutí, videoklipov a písaných a iných materiálov, ktoré sú súčasťou tejto stránky (súhrnne “ Obsah „) je určený výlučne na osobné, nekomerčné použitie. Nesmiete komerčne využívať žiadnu z informácií uvedených na stránke alebo akékoľvek využitie stránky v prospech inej firmy. Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu, zrušiť účty a/alebo zrušiť objednávky aj obsah podľa vlastného uváženia bez obmedzenia, ak sa domnievame, že správanie zákazníka porušuje príslušné zákony alebo škodí našim záujmom. Nesmiete reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, predávať, prenajímať, prenášať, vytvárať odvodené diela, prekladať, upravovať, reverzne inžinierovať, rozkladať, dekompilovať alebo inak využívať tento web alebo jeho časť, ak to výslovne písomne nepovolí naša spoločnosť.

5. Budete výhradne zodpovední za všetky prístupy a používanie tejto stránky kýmkoľvek, kto používa heslo a identifikáciu Vám pridelenú, či takýto prístup a používanie tejto stránky je alebo nie je v skutočnosti vami autorizované, nesie zodpovednosť. Ste výhradne zodpovedný za všetky komunikačné prenosy a všetky záväzky (vrátane finančných záväzkov) vzniknuté na základe tohto prístupu a jeho použitia. Ste výhradne zodpovedný za ochranu bezpečnosti a dôvernosti hesla a identifikácie priradenej vám.  popoki.biz akéhokoľvek neoprávneného použitia hesla alebo identifikácie, alebo akékoľvek iné porušenie alebo hroziace porušenie zabezpečenia tejto lokality.

Objednanie tovaru a potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu POPOKi, spoločnosť mig21 s.r.o. zverejňuje zoznam produktov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje ich objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: https://popoki.biz, (ďalej iba „elektronický obchod“). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

2. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu popoki.biz, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na nastavení a kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

5. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.

6. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslané potvrdenie objednávky s predmetom „Ďakujeme za vašu objednávku!“, ktoré potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto vzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

7. V prípade, že si po vzniku kúpnej zmluvy kupujúci neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

8. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2. Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

3.  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

6. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to mig21 s.r.o., Banícka 4, 811 04 Bratislava. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je na stiahnutie tu.

7. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

5. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

Dodacie a platobné podmienky

1. Predávajúci zašle spolu s tovarom prípadne emailom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list a záručný list ak je dodávaný spolu s tovarom)

2. Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 60 dní od emailového potvrdenia o odoslaní objednávky zákazníkovi. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy

3. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu ktorý s ním dohodne ďalší postup! Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pokiaľ je doručená zásielka viditeľne poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa.

4. Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar počas úložnej doby zásielky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, poruší tým kúpnu zmluvu. Týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu, vynaložené na neúspešné doručenie tovaru. Zákazník obdrží platobné informácie týkajúce sa sankcie do 5 pracovných dní. Ak sa rozhodne tovar do 14 dní prevziať, zákazníkovi nebude sankcia účtovaná, ale okrem poštovného zaplatí i sumu za prvé poštovné, keď tovar odmietol prevziať. Pokiaľ zákazník tovar neprevezme a nebude ochotný zaplatiť sankciu, pristúpime k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou. V tom prípade hľadí zákazník súdny poplatok ako i všetky trovy.

5. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail [email protected].

6. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 5. objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je potrebné, aby si kupujúci preštudoval záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil.

7. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (poštová prípadne kuriérska služba), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 14 dní po obdržaní avíza o uložení zásielky na pošte, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

© Copyright 2024. All Rights Reserved
popoki.biz

Nákupný košík

×